Anti-NSV betoging: Jobs, geen racisme!

20 maart 2014, 19u Berchem Station

De Nationalistische Studentenvereniging (NSV, de officieuze studentengroep van het Vlaams Belang) organiseert elk jaar een betoging, eigenlijk een haatmars, in een studentenstad. Dit jaar is Antwerpen aan de beurt. Gelukkig is er telkens een tegenbetoging die veel groter is en hierdoor de ruimte voor extreemrechts om zich op straat te manifesteren te beperken. Deze anti-NSV betoging was ook toen het Vlaams Belang electoraal sterker stond de grootste jaarlijkse antifascistische mobilisatie in ons land. Het is niet omdat het VB vandaag minder scoort dat het gevaar is geweken. Antifascistisch protest blijft noodzakelijk!

Besparingen vergroten voedingsbodem voor extreemrechts

Een rapport van het Rode Kruis van oktober 2013 schetst de rampzalige gevolgen van het Europese besparingsbeleid. Miljoenen Europeanen zijn van liefdadigheidsorganisaties afhankelijk voor voedsel. De jongerenwerkloosheid neemt in alle landen explosief toe, in de eurozone bedraagt deze al 24,4%. Ongeveer 120 miljoen Europeanen leven op of onder de armoedegrens.

Deze desastreuze gevolgen van de besparingen zorgen voor heel wat woede onder de bevolking. Extreemrechts probeert daarop in te spelen door de schuld bij verschillende minderheden te leggen, vooral bij migranten. Het Griekse Gouden Dageraad houdt het niet bij woorden, verschillende migranten werden vermoord. Ook linkse activisten van Griekse origine worden het slachtoffer van fascistisch geweld. De linkse rapper Pavlos Fyssas werd in september vermoord omwille van zijn antifascistische standpunten en acties. Met het huidige besparingsbeleid zal de opgang van gewelddadige partijen als Gouden Dageraad niet tot Griekenland beperkt blijven.

Lokale besturen trekken besparingslawine op gang

De besparen creëren overal in Europa een sociale woestenij. De gevestigde politici lijken er niet van wakker te liggen, ze stappen allen mee in de neoliberale logica. Hoogstens verschillen ze van mening over het tempo van de besparingen. Dat zien we ook in ons land, sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 wordt op lokaal vlak een algemene besparingslawine op gang getrokken.

Onder leiding van de N-VA speelt het Antwerpse stadsbestuur hier een voortrekkersrol in. De Antwerpse coalitie bespaart hard op de culturele en sociale sector. Het OCMW zal het met 8,6 miljoen euro minder moeten doen. Het Zorgbedrijf moet 2,75 miljoen euro inleveren. Op een moment dat de gevolgen van de crisis zich hard laten voelen en de armoedecijfers de  pan uit swingen, betekenen dergelijke maatregelen een sociale ramp. Tegelijk hanteert het bestuur een verdelende retoriek, zo legt Liesbeth Homans de schuld voor racisme bij de allochtonen zelf. Dat opent de deur voor de racistische ideeën van extreemrechts. De heropleving van het Front National in Frankrijk is een stevige waarschuwing.

Tegen repressie, tegen GAS!

Het enige ‘antwoord’ van de politici op de sociale problemen als gevolg van het besparingsbeleid bestaat uit GAS-boetes. Zo worden in Gent bedelaars uit het straatbeeld geweerd door hen een boete op te leggen. In Antwerpen krijg je rond het De Coninckplein voor zowat alles een GAS-boete, zelfs een straathoekwerker werd er beboet. De willekeur is enorm, van een kersenpit op straat gooien tot een broodje eten op de trappen van een kerk, het levert al naargelang waar je jezelf bevindt een stevige boete op. Een handige manier om de stadskas te spijzen.

De GAS-boetes bedreigen onze democratische rechten. Het zet de deuren wagenwijd open om iedere vorm van protest tegen het beleid te criminaliseren. Zo kregen de aanwezigen op een betoging tegen voedselonveiligheid aanvankelijk een GAS-boete. Een campagne als TegenGAS die het verzet tegen de GAS-boetes koppelt aan een sociaal alternatief is broodnodig.

Geen ruimte voor extreemrechts laten, stop NSV!

Op 30 november organiseerde de NSV (Nationalistische Studentenvereniging) in Antwerpen een meeting met een spreker van Casa Pound, een Italiaanse groep die zichzelf omschrijft als “fascisten van de 21ste eeuw”. Het was niet de eerste keer dat deze Italiaanse fascisten bij de NSV op bezoek waren. Eerder werden onder meer Udo Voigt, voorzitter van de Duitse neofascistische partij NPD, en de Britse holocaustontkenner Nick Griffin uitgenodigd.

De NSV is de officieuze studentenorganisatie van het Vlaams Belang, maar komt al eens radicaler naar buiten. Toen Filip Dewinter op televisie verklaarde dat Gouden Dageraad een karikatuur was, reageerde de toenmalige Antwerpse NSV-voorzitter met een opiniestuk waarin hij de verdediging van de Duitse NPD als ‘brothers in arms’ opnam. Als we NSV ruimte laten, halen ze de gewelddadige praktijken van Gouden Dageraad naar hier.

Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons!

Noch populistisch rechts noch extreemrechts hebben een antwoord op de huidige crisis. Hun verdelende retoriek dient er enkel toe om ons makkelijker het asociale besparingsbeleid te laten slikken. De echte verantwoordelijken, de rijke elite die ondanks de crisis alsmaar rijker wordt, laten ze buiten schot.

Extreemrechts kan teren op het ongenoegen als gevolg van de sociale tekorten. In de strijd tegen fascisme en racisme moeten we breken met de besparingslogica.

Jobs, geen racisme!

Bij gebrek aan een geloofwaardig alternatief worden delen van de bevolking verleid door de populistische slogans van extreemrechts. Onder de slogan ‘Jobs, geen racisme’ benadrukken we de nood aan eengemaakte strijd voor een echt alternatief.

  • Stop de erkenning van de NSV aan de Universiteit Antwerpen!
  • Neen aan de GAS-reglementering en de criminalisering van jongeren!
  • Organiseer het verzet tegen het rechtse en asociale beleid in Antwerpen!
  • Jobs, geen racisme! Voor degelijke jobs, betaalbare huisvesting en gratis onderwijs voor iedereen!
Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Manifestation antifasciste contre le NSV : Des emplois, pas de racisme !

Le NSV (cercle des étudiants nationalistes, le groupe estudiantin officieux du Vlaams Belang) organise chaque année une manifestation – une marche de la haine – dans une ville universitaire flamande. Cette année, c’est au tour d’Anvers. Il y a heureusement systématiquement une contre-manifestation beaucoup plus imposante, ce qui limite l’espace dont peut profiter l’extrême-droite pour manifester ses idées dans la rue. Cette manifestation annuelle contre le NSV constitue la plus grande mobilisation antifasciste du pays, et ce fut également le cas lorsque le Vlaams Belang était électoralement plus robuste. Ce n’est toutefois pas parce que le VB a perdu des plumes sur le plan électoral que le danger est passé ! Les protestations antifascistes restent nécessaires !

Proposition de plateforme pour une contre-manifestation, par la campagne antifasciste flamande Blokbuster

L’austérité, un terrain fertile pour l’extrême-droite

Un rapport de la Croix-Rouge publié en octobre dernier a examiné les désastreuses conséquences de la politique européenne d’austérité. Pour pouvoir se nourrir, des millions d’Européens dépendent d’organisations caritatives. Le chômage des jeunes est en pleine explosion dans tous les pays et est actuellement de 24,4% dans la zone euro. Pas moins de 120 millions d’Européens vivent sous ou au niveau du seuil de pauvreté.

Cette situation suscite angoisse et colère parmi la population, ce sur quoi tente de jouer l’extrême-droite en blâmant diverses minorités, et plus particulièrement les immigrés. Une organisation comme le parti néonazi grec Aube Dorée ne se contente pas de paroles, et plusieurs immigrés sont déjà décédés en Grèce du fait de ses actions. Des militants de gauche grecs ont aussi été victimes de cette violence fasciste, et le rappeur antifasciste Pavlos Fyssas a été assassiné en septembre dernier en raison de ses prises de position politiques. Dans les autres pays, les mesures d’austérité assurent que la montée en puissance de partis d’extrême-droite violents ne soit pas limitée à la Grèce.

Les autorités locales participent à l’avalanche d’austérité

Partout en Europe se développe un désert social en conséquence des mesures d’austérité. Les politiciens établis semblent ne pas pouvoir se réveiller, ils ne font que s’enfoncer plus encore dans la logique néolibérale. Tout au plus sont-ils pinaillent-ils entre eux sur le rythme que doit adopter cette politique de casse sociale. C’est ce à quoi nous assistons en Belgique également, y compris au niveau local depuis les élections communales de 2012. L’avalanche d’austérité est générale.

Le collège échevinal anversois – sous direction N-VA – est aux premières loges de ce processus. La coalition au pouvoir à Anvers s’en ait déjà durement prise aux secteurs culturel et social : les CPAS ont vu leur budget raboté de 8,6 millions d’euros et les soins de santé de 2,75 millions. Au moment où l’impact de la crise se fait douloureusement sentir et que le taux de pauvreté augmente, ces mesures sont synonymes de catastrophe sociale. Parallèlement, le collège échevinal adopte une rhétorique de division, illustrée par les propos de Liesbeth Homans (bras droit de Bart De Wever) pour qui le racisme n’est qu’une excuse utilisée par les immigrés pour justifier leurs échecs. Ce discours ouvre grand la porte à l’extrême-droite. La nouvelle percée du Front National en France constitue à ce titre un sérieux avertissement.

Contre la répression, contre les SAC !

La seule ‘‘réponse’’ des politiciens établis face aux problèmes sociaux causés par leur politique, c’est la répression, notamment avec les Sanctions Administratives Communales (SAC). A Gand, les mendiants s’en sont vu imposer pour avoir fait la manche. A Anvers, on peut en recevoir pour quasiment n’importe quoi, même un ouvrier communal en a reçu une dans le cadre de son travail. L’arbitraire est des plus total, elles peuvent être imposées pour avoir jeté un noyau de cerise à terre ou avoir mangé un sandwich sur les marches d’une église, tout dépend de l’endroit où l’on se trouve. Un moyen bien pratique pour renflouer les caisses communales…

Ces amendes SAC menacent également nos droits démocratiques en ouvrant la voie à la criminalisation de toute forme de protestation. Ainsi, à Anvers, des participants à une action de protestation contre Monsanto se sont vus infliger de telles amendes. Des campagnes comme StopSAC du côté francophone et TegenGAS en Flandre sont bien nécessaires.

Ne laissons aucun espace à l’extrême-droite : NON au NSV !

Le 30 novembre dernier, le NSV a organisé à Anvers un meeting en présence du président de Casa Pound, groupuscule italien se décrivant comme des ‘‘fascistes du 21e siècle’’. Ce n’était d’ailleurs pas la première fois que des fascistes italiens venaient rencontrer le NSV. Par le passé, le président du parti néonazi allemand NPD, Udo Voigt, et le négationniste britannique Nick Griffin ont également pu disposer d’une audience mobilisée par le NSV.

Le NSV est l’organisation étudiante officieuse du Vlaams Belang, et s’en distingue par sa radicalité. Quand le porte-parole du VB Filip Dewinter a déclaré à la télévision qu’Aube Dorée n’est qu’une caricature, le président anversois du NSV a riposté avec une carte blanche où il qualifiait notamment le NPD allemand comme des ‘‘frères d’armes’’ du NSV. Laisser de l’espace au NSV ouvre la voie à l’importation des pratiques violentes d’Aube Dorée.

Tout ce qui nous divise nous affaiblit !

Ni la droite populiste ni l’extrême-droite n’ont de réponse face à la crise actuelle. Toute leur rhétorique de division ne sert qu’à rendre plus facile l’imposition de la politique d’austérité. Les véritables responsables – cette élite de nantis qui devient de plus en plus riche en dépit de la crise – n’ont rien à craindre de leur part.

L’extrême-droite peut se construire sur base du mécontentement causé par la casse de nos conquêtes sociales. La lutte contre le fascisme et le racisme doit donc également s’attaquer à la logique d’austérité.

Des emplois, pas de racisme !

Faute d’une alternative crédible, certaines couches de la population peuvent se laisser séduire par les slogans populistes de l’extrême-droite. Avec le slogan ‘‘des emplois, pas de racisme’’, nous voulons souligner la nécessité d’une lutte unitaire pour une alternative qui réponde aux problèmes sociaux.

  • Pas de reconnaissance du cercle étudiant fasciste NSV à l’Université d’Anvers !
  • Non aux Sanctions Administratives Communales et à la criminalisation de la jeunesse !
  • Organisons l’opposition aux politiques antisociales !
  • Des emplois, pas de racisme ! Pour des emplois décents, des logements abordables et un enseignement gratuit pour tous !

Comments Off on Manifestation antifasciste contre le NSV : Des emplois, pas de racisme !

Filed under Uncategorized